Projektbeskrivning

Projektplan ”Den vertikala järnvägsväxeln”

Målet för utvecklingsprojektet, som drivs av konsultföretaget ÅF i samarbete med bland annat Chalmers, är att vidareutveckla det vertikala konceptet till en helt färdig och verifierad prototyp. Testning i skarp miljö av prototypen sker i projektets nästa fas.

På uppmaning från Trafikverket har Vertex till verket inlämnat en ansökan om medel för full finansiering av utvecklingsprojektet.

2016/maj - 2017/januari
 1. Planering.
  Utredningar, analyser och framtagande av kravspecifikation som uppfyller Trafikverkets regler.
 2. Verifiering
  Kvalitetssäkring av tekniska beräkningar, beslut om mekanik och materialval mm.
2017/januari - 2017/december
 1. Genomförande
  Detaljkonstruktion och verifikation av växeln, upphandling av delar och sammansättning och frakt av prototypen till testplatsen.
 2. Överlämnande
  Leverans av en dokumenterad och verifierad prototyp av Vertex vertikala växel.

Fördelar för Trafikverket och skattebetalarna

Ett järnvägsnät med växlar som är oberoende av kyla och snö innebär ökad tillförlitlighet i infrastrukturen. Samhällsnyttan med färre störningar och förseningar. Dagens kostnader för underhåll, service och energi skulle minska avsevärt, dessutom har den vertikala växeln längre livslängd.

Normalt byter Trafikverket ut 100-150 växlar om året och en övergång till Vertex skulle i så fall ske i samma takt men analyserna visar att en högre takt skulle kunna löna sig på grund av snöproblematiken.

Kalkylerade besparingar med Vertex växel

(om nuvarande 7 000 eluppvärmda växlar ersätts med Vertex)

 • Sänkt kostnad för snöröjning från 460 M SEK till 100 M SEK/år
 • Sänkt effektuttag från 65 MW till 25 MW/år
 • Minskade C02-utsläpp (elproduktionen) med ca 4 miljoner kg/år
 • Ökad livslängd från 30-35 år till 60 år

I SAMARBETE MED